Leveringsvoorwaarden – Apotheek De Lange Stight – Berkel-enschot

Apotheek De Lange Stight

Apotheek De Lange Stight Coronavirus

Coronavirus: Apotheek De Lange Stight volgt het protocol van het RIVM om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Heeft u last van hoesten, koorts of (neus)verkoudheid? Ga dan NIET naar de apotheek maar bel ons. We geven u telefonisch advies en lichten toe hoe we u zo snel mogelijk van uw medicijnen kunnen voorzien. Bewaart u in de apotheek afstand (1,5mtr). Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Inschrijven
Header afbeelding

Services van uw apotheek

Natuurlijk blijven wij ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor uw en onze veiligheid; vragen wij u om met maximaal 5 personen tegelijk in de apotheek te wachten. Mocht het drukker zijn, wilt u dan aub even buiten wachten of op een later tijdstip terugkomen. Bij vragen? Aarzel niet en bel ons op 013 540 80 80. We kunnen uw medicatie ook bezorgen.

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ‘s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ‘s-Gravenhage op 5 september 2001 (Hr 40 409 373).

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten terzake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden

2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patient/client door de apotheker is besteld, dan wel is bereid, is de patient/client verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst.

3. Indien een product door de apotheker in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheker wordt teruggegeven.

Betalingsvoorwaarden

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 betaalt de patient/client  aan de apotheker met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum.

5. Voorzover de apotheker zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar, behoudt de apotheker het recht om van de patient/client betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patient/client dient alsdan te geschieden binnen 30 dagen nadat de apotheker een betalingsverzoek heeft gedaan.

6. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de apotheker zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten conform het incasso tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van euro 100 alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de aanspraak van de apotheker op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.

7. Behoudens tegenbewijs strekken de apothekersdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen

8. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Prijslijst

Vanaf 2012 is er sprake van vrije prijzen in de farmacie. De zorg in de apotheek wordt bekostigd via de prestaties farmaceutische zorg zoals vastgesteld door de NZa. Zorgverzekeraars en apothekers sluiten contracten met elkaar voor de prestaties farmaceutische zorg en voor de geneesmiddelen.

Prestatiebeschrijvingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 11 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg vastgesteld. Vanaf 1 januari 2012 dienen ze als basis voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en aanbieders van farmaceutische zorg.

Het gaat om de volgende 10 prestaties en een ‘facultatieve prestatie’:

 1. Terhandstelling van een UR-geneesmiddel
 2. Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerde hulpmiddelen
 3. Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik
 4. Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek
 5. Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis
 6. Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntengroep
 7. Advies farmaceutische zelfzorg
 8. Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis
 9. Advies ziekterisico bij reizen
 10. Onderlinge dienstverlening
 11. Facultatieve prestatie

De prestaties zijn uitgewerkt in het document ‘Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg’ van de NZa. Bij elke prestatie staat benoemd welke activiteiten er onderdeel van uitmaken.

Op basis van de brief van het College van Zorgverzekeringen (CVZ) van 29 augustus 2011 behoren de eerste 5 prestaties tot de verzekerde zorg. Dat betekent dat verzekeraars gehouden zijn om deze zorg in voldoende mate te contracteren voor de bij hen aangesloten verzekerden. Over de overige prestaties kunnen verzekeraars selectiever afspraken maken.

Prijzen en tarieven

Als een patiënt niet verzekerd is, als u geen contract hebt met zijn verzekeraar, of als er sprake is van niet-verzekerde zorg, is de apotheek vrij om zelf zijn prijs te bepalen. De NZa legt met de “Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg” apothekers de verplichting op om in de apotheek een standaardprijslijst te hanteren, die geldt in die gevallen. Over deze prijslijst meldt de NZa het volgende:

Een zorgaanbieder, welke zorg levert zoals onder artikel 1 van deze regeling is beschreven, die één of meer prestaties levert aan niet verzekerde consumenten of aan verzekerde consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder, maakt een standaardprijslijst bekend. De standaardprijslijst vermeldt alle prestaties en deelprestaties waarvoor de betreffende zorgaanbieder een tarief in rekening kan brengen.

Voorwaarden standaardprijslijst

De standaardprijslijst farmaceutische zorg voldoet aan de volgende voorwaarden.

1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de standaardprijslijst.

2. Per prestatie en per deelprestatie wordt vermeld welk tarief of welke tarieven in rekening wordt of worden gebracht.

3. De standaardprijslijst vermeldt op welke wijze de consument bij de prestatie “terhandstelling van een UR-geneesmiddel” de prijs van het ter hand te stellen UR-geneesmiddel kan achterhalen. De zorgaanbieder dient ervoor te zorgen dat de prijzen voor de UR-geneesmiddelen op een voor de consument toegankelijke wijze zijn te achterhalen.

4. De standaardprijslijst bevat per prestatie en per deelprestatie de meest recente tarieven en vermeldt een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle tarieven op de standaardprijslijst.

5. Indien een zorgaanbieder voor 1 prestatie of deelprestatie meerdere tarieven hanteert dient het verschil gemotiveerd te worden.

6. De standaardprijslijst vermeldt voor welke consumenten de standaardprijslijst van toepassing is door het weergeven van de volgende zin:

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder, op niet verzekerde consumenten en op de terhandstelling van UR-geneesmiddelen waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt. In andere gevallen gelden de prijzen die met de zorgverzekeraar zijn overeengekomen.

Tarieven Apotheek De Lange Stight per 01-01-2015

(de overeengekomen tarieven met de verschillende zorgverzekeraars zijn vergelijkbaar)

Prestaties

Type Code Omschrijving Prijs
Prestatie 0 A 0,00
Prestatie 50010 Quarantaine Achmea 2012 0,00
Prestatie 50011 Quarantaine Achmea – Agis 0,00
Prestatie 50012 Quarantaine CZ 0,00
Prestatie 50013 Quarantaine De Friesland 0,00
Prestatie 50014 Quarantaine Multizorg 0,00
Prestatie 50015 Quarantaine VGZ 0,00
Prestatie 70000 Standaardterhandstelling – niet afleveren na overleg met arts/patiënt 6,04
Prestatie 70001 Instructie UR geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel 7,60
Prestatie 70002 Medicatiebeoordeling chronisch UR geneesmiddelengebruik 113,21
Prestatie 70003 Medicatiebeoordeling chronisch UR geneesmiddelengebruik, thuis 113,21
Prestatie 70004 Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek 12,08
Prestatie 70005 Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek, ANZ 0,00
Prestatie 70006 Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis 12,08
Prestatie 70007 Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis, thuis 12,08
Prestatie 70008 Farmaceutische begeleiding ivm ontslag uit ziekenhuis, ANZ 0,00
Prestatie 70009 Farmaceutische begeleiding ivm ontslag uit ziekenhuis, thuis, ANZ 0,00
Prestatie 70010 Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patientgroep 0,00
Prestatie 70011 Advies farmaceutische zelfzorg 0,00
Prestatie 70012 Advies gebruik UR-geneesmiddel tijdens reis 0,00
Prestatie 70013 Advies ziekterisico bij reizen 0,00
Prestatie 70014 Standaardterhandstelling – niet afleveren na overleg met arts/patiënt, thuis 6,04
Prestatie 70015 Standaardterhandstelling – niet afleveren na overleg met arts/patiënt, ANZ 6,04
Prestatie 70016 Standaardterhandstelling – niet afleveren na overleg met arts/patiënt, thuis, ANZ 6,04
Prestatie 70017 Instructie UR geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel, thuis 11,04
Prestatie 70018 Instructie UR geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel, ANZ 6,04
Prestatie 70019 Instructie UR geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel, thuis, ANZ 11,04
Prestatie 70020 Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polibezoek, thuis 0,00
Prestatie 70021 Farmaceutische begeleiding bij zieknhuisopname of polibezoek, thuis, ANZ 0,00
Prestatie 70022 Advies farmaceutische zelfzorg, ANZ 0,00
Prestatie 70023 Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis, ANZ 0,00
Prestatie 70024 Advies ziekterisico bij reizen, ANZ 0,00
Prestatie 70025 Eerste terhandstellingsgesprek 6,05
Prestatie 70026 Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel 6,05
Prestatie 70027 Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek 0,00
Prestatie 70028 Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname 0,00
Prestatie 70029 Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname, ANZ 0,00
WMG 1 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 6,09
WMG 2 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag 17,43
WMG 3 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 96,47
WMG 4 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 3,37
WMG 5 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag 14,76
WMG 6 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 93,81
WMG 7 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 6,05
WMG 8 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag 23,47
WMG 9 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 102,51
WMG 10 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 9,41
WMG 11 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag 20,80
WMG 12 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 99,84
WMG 13 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 18,12
WMG 14 Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 29,52
WMG 15 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 108,56
WMG 16 Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 15,46
WMG 17 Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 26,85
WMG 18 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 105,89
WMG 19 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 24,16
WMG 20 Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 35,55
WMG 21 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 114,60
WMG 22 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 21,49
WMG 23 Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 32,89
WMG 24 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 111,93
WMG 25 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 6,04
WMG 26 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 17,43
WMG 27 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 96,47
WMG 28 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 3,37
WMG 29 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 14,76
WMG 30 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 93,81
WMG 31 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 12,08
WMG 32 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 23,47
WMG 33 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 102,51
WMG 34 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 9,41
WMG 35 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 20,80
WMG 36 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 99,84
WMG 37 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 18,12
WMG 38 Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 29,52
WMG 39 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 108,56
WMG 40 Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 15,46
WMG 41 Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 26,85
WMG 42 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 105,89
WMG 43 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 24,16
WMG 44 Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 35,55
WMG 45 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 114,60
WMG 46 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 21,49
WMG 47 Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 32,89
WMG 48 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 111,93
WMG 49 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 6,76
WMG 50 2-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 25,76
WMG 51 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 108,57
WMG 52 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 14,11
WMG 53 2-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 28,64
WMG 54 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 108,57
WMG 55 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 14,11
WMG 56 2-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 36,88
WMG 57 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 108,57
WMG 58 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 14,11
WMG 59 2-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 36,88
WMG 60 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 108,57
WMG 61 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 14,11
WMG 62 2-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 25,66
WMG 63 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 108,57
WMG 64 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 14,11
WMG 65 2-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 25,66
WMG 66 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 108,57
WMG 67 2-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 214,11
WMG 68 2-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 25,66
WMG 69 2-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 108,57
WMG 70 2-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 14,11
WMG 71 2-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 25,66
WMG 72 2-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 108,57
WMG 73 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 14,11
WMG 74 3-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 25,66
WMG 75 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 108,57
WMG 76 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 14,11
WMG 77 3-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 25,66
WMG 78 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 108,51
WMG 79 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 14,11
WMG 80 3-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 25,66
WMG 81 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 108,57
WMG 82 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 14,11
WMG 83 3-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 25,66
WMG 84 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 108,57
WMG 85 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 14,11
WMG 86 3-weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 25,66
WMG 87 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 108,57
WMG 88 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 14,11
WMG 89 3-weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 25,66
WMG 90 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 108,57
WMG 91 3-weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 14,11
WMG 92 3-weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 25,66
WMG 93 3-weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 108,57
WMG 94 3-weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 14,11
WMG 95 3-weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 25,66
WMG 96 3-weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 108,57
WMG 97 Terhandstelling met begeleidingsgesprek 12,18
WMG 98 Terhandstelling met begeleidingsgesprek, bereiding 25,66
WMG 99 Terhandstelling met gesprek, bijzondere bereiding 108,57
WMG 100 Weekterhandstelling met begeleidingsgesprek 12,99
WMG 101 Weekterhandstelling met gesprek, bereiding 25,66
WMG 102 Weekterhandstelling met gesprek, bijzondere bereiding 108,57
WMG 103 Terhandstelling met begeleidingsgesprek, ANZ 14,11
WMG 104 Terhandstelling met gesprek, bereiding, ANZ 25,66
WMG 105 Terhandstelling met gesprek, bijzondere bereiding ANZ 108,57
WMG 106 Weekterhandstelling met gesprek, ANZ 14,11
WMG 107 Weekterhandstelling met gesprek, bereiding, ANZ 25,66
WMG 108 Weekterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, ANZ 108,57
WMG 109 Terhandstelling met begeleidingsgesprek, thuis 14,11
WMG 110 Terhandstelling met gesprek, bereiding, thuis 25,66
WMG 111 Terhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, thuis 108,57
WMG 112 Weekterhandstelling met begeleidingsgesprek, thuis 14,11
WMG 113 Weekterhandstelling met gesprek, bereiding, thuis 25,66
WMG 114 Weekterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, thuis 108,57
WMG 115 Terhandstelling met gesprek, ANZ, thuis 14,11
WMG 116 Terhandstelling met gesprek, bereiding, ANZ, thuis 25,66
WMG 117 Terhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ, thuis 108,57
WMG 118 Weekterhandstelling met gesprek, ANZ, thuis 14,11
WMG 119 Weekterhandstelling, gesprek, bereid, ANZ, thuis 25,66
WMG 120 Weekterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ thuis 108,57
WMG 121 2-Wekenterhandstelling met begeleidingsgesprek 14,11
WMG 122 2-Wekenterhandstelling met gesprek, bereiding 25,66
WMG 123 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding 108,57
WMG 124 2-Wekenterhandstelling, begeleidingsgesprek, ANZ 14,11
WMG 125 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, ANZ 25,66
WMG 126 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, ANZ 108,57
WMG 127 2-Wekenterhandstelling met gesprek, thuis 14,11
WMG 128 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, thuis 25,66
WMG 129 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, thuis 108,57
WMG 130 2-Wekenterhandstelling met gesprek, ANZ, thuis 14,11
WMG 131 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bereid, ANZ, thuis 25,66
WMG 132 2-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ, thuis 108,57
WMG 133 3-Wekenterhandstelling met begeleidingsgesprek 14,11
WMG 134 3-Wekenterhandstelling met gesprek, bereiding 25,66
WMG 135 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding 108,57
WMG 136 3-Wekenterhandstelling, begeleidingsgesprek, ANZ 14,11
WMG 137 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, ANZ 25,66
WMG 138 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzondere bereiding, ANZ 108,57
WMG 139 3-Wekenterhandstelling met gesprek, thuis 14,11
WMG 140 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bereiding, thuis 25,66
WMG 141 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, thuis 108,57
WMG 142 3-Wekenterhandstelling met gesprek, ANZ, thuis 14,11
WMG 143 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bereid, ANZ, thuis 25,66
WMG 144 3-Wekenterhandstelling, gesprek, bijzonder bereid, ANZ, thuis 108,57