Eerste uitgifte – Apotheek De Lange Stight – Berkel-enschot

Apotheek De Lange Stight

Apotheek De Lange Stight Coronavirus

Coronavirus: Apotheek De Lange Stight volgt het protocol van het RIVM om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Heeft u last van hoesten, koorts of (neus)verkoudheid? Ga dan NIET naar de apotheek maar bel ons. We geven u telefonisch advies en lichten toe hoe we u zo snel mogelijk van uw medicijnen kunnen voorzien. Bewaart u in de apotheek afstand (1,5mtr). Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Inschrijven
Header afbeelding

Services van uw apotheek

Natuurlijk blijven wij ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor uw en onze veiligheid; vragen wij u om met maximaal 5 personen tegelijk in de apotheek te wachten. Mocht het drukker zijn, wilt u dan aub even buiten wachten of op een later tijdstip terugkomen. Bij vragen? Aarzel niet en bel ons op 013 540 80 80. We kunnen uw medicatie ook bezorgen.

Eerste uitgifte

Een aantal feiten op een rij met betrekking tot de Eerste uitgifte (per 01-01-2014):

1. De eerste uitgifte is NIET door de apothekers verzonnen, maar is door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) ingesteld.

2. De prijs van de eerste uitgifte wordt bepaald door de zorgverzekeraars en ligt rond de € 6,-

3. De Eerste Uitgifte is NIET nieuw. Dit bedrag zat ook in uw geneesmiddelenkosten in de voorgaande jaren, alleen stond het toen niet apart op het kostenoverzicht van de zorgverzekeraar vermeld. De kosten voor een geneesmiddel zijn dus NIET gestegen.

4. De term Eerste Uitgfite gesprek of mondelinge Eerste Uitleg op de rekening van de zorgverzekeraar dekt niet de lading. De Eerste Uitgifte heeft betrekking op de controle van het geneesmiddel, controle op (eventuele) wisselwerkingen met andere geneesmiddelen, wisselwerkingen met mogelijke contra-indicaties (ziektebeelden), nagaan of het geneesmiddel geschikt is en volgens de laatste richtlijnen, contact met de (huis)arts, inhalatie-instructies, uitleg van het geneesmiddel, vragen van clienten, etc. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u uw geneesmiddel goed en veilig kunt gebruiken.

5. Wanneer is sprake van een Eerste Uitgifte (bepaald en vastgesteld door de NZa)?

 • Als u een nieuw geneesmiddel krijgt
 • Als u het geneesmiddel de afgelopen 12 maanden niet heeft opgehaald
 • Als uw geneesmiddel van toedieningsvorm wijzigt (bijvoorbeeld eerst tabletten en daarna een drank of zetpil-vorm)
 • Als uw geneesmiddel van sterkte wijzigt

6. Apotheek De Lange Stight is HKZ-gecertificeerd (eis van de zorgverzekeraars) en moet zich daardoor houden aan de Nederlandswe Apotheek Norm en zal bij een Eerste Uitgifte dus altijd de benodigde controles uitvoeren. Het is daarom niet mogelijk om af te zien van het Eerste Uitgifte bedrag.

7. De KNMP (beroepsvereniging van apothekers) heeft de rechtszaak om schorsing van de prestatie Eerste Uitgifte verloren. De aparte farmaceutische prestatie eerste-uitgiftegesprek is op 1 januari definitief ingevoerd. Volgens de rechter is er geen reden voor schorsing, waar de KNMP, ASKA, Napco en VKAN om hadden gevraagd. De prestatie draagt volgens de rechter bij aan de transparantie van de declaraties. Hier hebben alle apothekers zich dus aan te houden.

8. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met uw zorgverzekeraar op.

9. Hieronder staat nog een verdere uitleg en helemaal onderaan nog een reactie van CZ op de vragen/klachten over de Eerste Uitgifte.

Een voorbeeld met fictieve namen en bedragen:
Theo krijgt van zijn huisarts een nieuw medicijn voorgeschreven. Hij haalt deze bij zijn apotheek en krijgt van zijn zorgverzekeraar een declaratieoverzicht thuisgestuurd. Is deze nog niet vol, dan zag de rekening er vorig jaar zo uit (let op: het zijn voorbeeldbedragen):

Tarief 2013
Terhandstelling van een UR-geneesmiddel                   €12

Tarief 2014
Terhandstelling van een UR-geneesmiddel                   €6
Eerste terhandstellingsgesprek (Eerste uitgifte tarief)    €6

Voor de medicijnen die u voor het eerst meekrijgt, of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt, geldt een apart tarief voor de zorg die de apotheker heeft verleend (Uw apotheker heeft deze zorg aan u verleend volgens de richtlijnen van de beroepsgroep).  U vindt dit tarief terug op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Dit is precies hetzelfde als in de voorgaande jaren, alleen nu staat het gespecificeerd op de rekening van de zorgverzekeraar. Het is dus niet zo dat de apotheek extra kosten in rekening brengt.

De NZa (De Nederlandse Zorgautoriteit) heeft besloten dat er meer transparantie in de zorg moet komen en een van de besluiten is de aanpassing van de declaraties. De Eerste Terhandstelling moet vanaf 01-01-2014 apart vermeld worden op de factuur. Het zijn geen extra kosten, alleen zijn de kosten die altijd berekend werden, nu inzichtelijk gemaakt. Deze kosten worden overigens niet door de apotheek vastgesteld, maar door de zorgverzekeraars.

De Eerste Terhandstellingskosten hebben betrekking op een eerste uitgifte van een geneesmiddel en de daarbij behorende geleverde zorg (zie definitie hieronder van de NZA):

Een eerste terhandstellinggesprek kan worden gedeclareerd indien:

1.  een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm niet eerder aan de patiënt ter hand is gesteld,

2. of, een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm 12 maanden of  langer geleden voor het                laatst aan de patiënt ter hand is gesteld, of

3. niet objectief vastgesteld kan worden of aan de patiënt het UR-geneesmiddel eerder ter hand is gesteld in de twaalf                     voorafgaande maanden. U heeft een inspanningsverplichting om erachter te komen of de patiënt het UR-geneesmiddel niet eerder in de afgelopen twaalf maanden heeft ontvangen

De zorg die bij een Eerst Uitgfite komt kijken is:

 •  Nagegaan of u andere geneesmiddelen gebruikt;
 •  Er wordt gekeken of het medicijn geschikt voor u is;
 •  Er wordt beoordeeld of u het medicijn kunt gebruiken icm evt andere medicijnen;
 •  Zo nodig wordt contact opgenomen met de arts;
 •  Uw gegevens, het gebruik en evt waarschuwingen worden verwerkt en vastgelegd;
 •  De schriftelijke uitleg van het medicijn is meegegeven, meestal is dit de bijsluiter.

Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u uw medicijn goed en veilig kunt gebruiken. Twijfelt u over de (bij)werking of het gebruik, of heeft u vragen of problemen, neem dan gerust contact op met de apotheek (013 – 540 80 80).

———————————————————————————————————————–

Mail CZ    Do 20-03-2014  17:12   20kb

Van:      CZ.inkoop.farmacie

Onderwerp: Klachten over eerste terhandstellingsgesprek

Geachte apotheekhoudende,

Graag willen wij u op de hoogte stellen van nieuwe informatie met betrekking tot de farmaceutische zorg.

Klachten over eerste terhandstellingsgesprek
Vanaf februari ‘14 zijn CZ-verzekerden geïnformeerd over de kosten van het eerste terhandstellingsgesprek die in de maand januari ’14 voor hen zijn gedeclareerd. Dit heeft bij apothekers en bij CZ tot veel klachten geleid. CZ is met enkele apothekers in overleg getreden om de klachtenstroom tot staan te brengen. De volgende acties zijn ondernomen.

 • CZ zendt u op korte termijn een 100-tal brochures die aan CZ-verzekerden uitgereikt kunnen worden wanneer er in uw apotheek discussie ontstaat over het eerste terhandstellingsgesprek.
 • Ook zal CZ een pilot starten waarbij als bijlage bij de afrekenspecificatie voor de verzekerde een brochure wordt bijgevoegd die o.a. uitleg geeft over het eerste terhandstellingsgesprek.

Tijdens overleg met apothekers is ook naar voren gekomen dat het benoemen van het eerste uitgiftegesprek leidt tot minder onduidelijkheid bij patiënten. Zij beginnen het eerste uitgiftegesprek met de volgende zin.

“Dit is het eerste uitgiftegesprek dat u ook op de afrekening van uw zorgverzekeraar zult aantreffen”.

Diverse patiënten geven inmiddels te kennen dat zij op basis van consumentenrecht vooraf geïnformeerd willen zijn over de kosten van een eerste uitgiftegesprek. Hiervoor gebruiken apotheken een tweede zin.

“De kosten van dit gesprek verschillen per verzekeraar maar bedragen ongeveer € 6,00”

Als verzekerden het gesprek willen weigeren staat CZ achter het standpunt van de KNMP dat het eerste uitgiftegesprek een essentieel onderdeel vormt van de farmaceutische patiëntenzorg en dat er risico’s kunnen ontstaan door het achterwege blijven van het gesprek. Wanneer een patiënt hierin volhardt kan de uitgifte achterwege blijven. (NB Apotheek De Lange Stight kan hier niet aan voldoen, aangezien zij gehouden is aan de NAN-norm.)

Wij hopen dat u de ideeën van uw collega’s zult meenemen om de farmaceutische patiëntenzorg rondom de eerste uitgifte te verbeteren en de hoeveelheid klachten in de apotheek en bij CZ te reduceren.

Clustering dieetpreparaten
Bij de overeenkomst “Drinkvoeding” 2013-2014 is een overzicht meegestuurd van de Z-index nummers per cluster. Dit overzicht kan door ons aangevuld en gewijzigd worden, onder andere door toevoeging van nieuwe producten.

De actuele versie van dit overzicht is sinds kort terug te vinden op onze zorgaanbiederssite, onder het kopje “download” aan de rechterkant van de pagina: http://www.cz.nl/zorgaanbieder/hulpmiddelen/beleid

De wijzigingen gaan in vanaf het moment van plaatsing op de site. Deze aanpassingen zijn dus niet met terugwerkende kracht van toepassing.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Zorginkopers farmacie CZ